Zamówienia publiczne

 

Zamówienie 12.09.2016

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków do makijażu.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. „Powrót – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Oferta

Zapytanie

Specyfikacja

 

Zapytanie ofertowe 07.09.2016r.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Świadczenie indywidualnego coachingu psychologicznego osób bezdomnych w zakresie wychodzenia z bezdomności oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób bezdomnych”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. „Powrót – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zapytanie ofertowe – psycholog

 

Zapytanie ofertowe – wybrano oferty

Po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi w związku z zapytaniem ofertowym na „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności” na potrzeby realizacji projektu: „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 26.08.2016r. wybrano następujące oferty:
część I: Mieczysław Puzewicz
część II: Barbara Cholewa
część III: Marta Struzik

 

Zapytanie ofertowe 8.08.2016

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Lublinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Świadczenie usługi coachingu osób bezdomnych w zakresie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Powrót- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

 

Zapytanie ofertowe 11.12.2014

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Omnes Gentes – integracja na Lubelszczyźnie”, finansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Szczegóły zapytania poniżej w załączniku do pobrania.

ZAPYTANIE-OFERTOWE

 

Ponieważ mamy nową stronę internetową, zamieszczamy linki do archiwalnych stron, które zawierają informacje o zamówieniach publicznych, które prowadziła nasza organizacja:

http://old.wolontariat.net.pl/strona.php?p=1055

http://old.wolontariat.net.pl/strona.php?p=1312