Wolontariat międzynarodowy

  1. Czy cudzoziemiec może być w Polsce wolontariuszem?
  2. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia NNW i OC wolontariuszy, którzy nie są obywatelami polskimi?
  3. Czy bezrobotny może wyjechać za granicę jako wolontariusz, bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych?
  4. Kiedy korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczyć koszty leczenia podczas pobytu za granicą?
  5. Czy wolontariuszowi delegowanemu na terytorium innego państwa przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń?


1. Czy cudzoziemiec może być w Polsce wolontariuszem?

Wolontariuszami w Polsce mogą być nie tylko obywatele polscy, ale także cudzoziemcy legalnie przebywający w naszym kraju. Świadczenie wolontariuszy nie jest zatrudnieniem. W związku z tym cudzoziemiec, aby zostać wolontariuszem, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.


2. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia NNW i OC wolontariuszy, którzy nie są obywatelami polskimi?

Cudzoziemców, którzy są wolontariuszami wykonującymi świadczenia na rzecz korzystających na terenie RP, dotyczą przepisy prawa polskiego. W związku z tym w przypadku zawarcia z cudzoziemcem porozumienia wolontariackiego na okres do 30 dni wymagane jest ubezpieczenie NNW. Natomiast ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji korzystającego.


3. Czy bezrobotny może wyjechać za granicę jako wolontariusz, bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych?

Bezrobotny pobierający zasiłek ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia (art. 33 ust. 3 ustawy). Wolontariusza, który jest bezrobotnym, nie można z tego obowiązku zwolnić, ponieważ podlega on takim samym przepisom jak pozostali bezrobotni. Zgodnie z art. 33 ust. 4, starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy. Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji uniemożliwiającej gotowość do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli zawiadomił o tym powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.


4. Kiedy korzystający ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczyć koszty leczenia podczas pobytu za granicą?

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Natomiast ustawa nie nakłada takiego obowiązku w przypadku delegowania wolontariusza do kraju, gdzie nie ma zagrożenia wynikającego z walk, klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.


5. Czy wolontariuszowi delegowanemu na terytorium innego państwa przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń?

Zgodnie z art. 46 ust. 4 i 5 ustawy w sytuacji delegowania za granicę wolontariuszowi nie przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.