Ogólnopolski Konkurs Barwy Wolontariatu

statuetka-smallRealizowane od roku 2001 konkursy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu stwarzają możliwość zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwalają promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz nagradzać firmy wdrażające najlepsze programy wolontariatu pracowniczego. Udział w konkursach to wkład w promocję kultury pomagania w Polsce.

Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach. Organizując konkurs, chcemy pokazać wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Konkurs i kończąca go Gala Wolontariatu od roku 2006 organizowane są pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nabór wniosków odbywa się corocznie na jesieni. Wolontariuszy do udziału w konkursie zgłaszają współpracujące z nimi placówki, mogą też oni robić to we własnym imieniu.

Barwy Wolontariatu 2015

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu, zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi. Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym  z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku, mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.

Zgłoszenia

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2015.

Uwaga!
Na terenie woj. śląskiego obowiązuje zmieniony regulamin konkursu. Szczegóły na www.slaskie-wolontariat.org.pl.

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Jak było w zeszłych latach

Konkurs kończy się ogólnopolską Galą Wolontariatu podczas której nagradzani są Wolontariusze Roku.

Sylwetki nagrodzonych wolontariuszy zostały zebrane w Atlasie Dobrych Praktyk wydanym z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.