Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku, rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011), co ma się przyczynić do wzrostu znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej oraz do upowszechnienia kilku kluczowych przesłań i wartości.

W celu wzmocnienia systemowego podejścia do wolontariatu opracowana została Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierająca wytyczne i rekomendacje, mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu latach. Dokument ten został opracowany z uwzględnieniem prawa krajowego i wspólnotowego, dostępnych wyników badań oraz dokumentów strategicznych, w tym zwłaszcza: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011–2030, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Sprawne Państwo, wraz z planami działań w ramach poszczególnych strategii jako dokumentami wykonawczymi.

Pobierz dokument