Ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego, powszechnie utożsamianego ze składką odprowadzaną do NFZ. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i zależy od ustaleń pomiędzy wolontariuszem i korzystającym – czyli podmiotem, na rzecz którego działa.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Art. 46.
1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ubezpieczenie to umożliwia wolontariuszowi bezpłatne korzystanie z publicznej służby zdrowia i publicznej opieki medycznej. Jednak samo ubezpieczenie jest możliwe tylko w przypadku spełnienia określonych warunków opisanych w aktach prawnych regulujących działalność służby zdrowia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 68.
2. Korzystający może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Przytoczony przepis jasno wskazuje na dobrowolność ubezpieczenia wolontariusza. Wskazuje także, że wolontariusz, którego zdecydujemy się ubezpieczyć w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, nie może być objęty tym ubezpieczeniem z innych źródeł.

Dodatkowo przepis ten wskazuje, że to korzystający, czyli organizacja lub instytucja z którą wolontariusz ma zawarta umowę o współpracy, zgłasza go do ubezpieczenia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 68.
6. Wolontariusz, o którym mowa w ust. 2, zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Bardzo ważnym aspektem jest czas trwania ubezpieczenia, który jest zależny od daty wskazanej w umowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz korzystającym. Zgłoszenie wolontariusza do ubezpieczenia wymaga podania jego danych osobowych, a zawarcie umowy wymaga jej przygotowania – ważne jest wzięcie pod uwagę czasu trwania tego procesu i przewidzenie takiej konieczności na etapie przygotowywania wolontariatu.

Rejestracja odbywa się poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach Funduszu.

Kwota samej składki ubezpieczeniowej jest także określona przez ustawę

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 79.
1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki, z zastrzeżeniem art. 82 i 242.

Art. 68.
4. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez:
2) korzystającego, o którym mowa w ust. 2, stanowi kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu;

W tym wypadku składka wynosi 9% od kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego corocznie w drodze konsultacji rządu z komisją trójstronną. Dla przykładu: minimalne wynagrodzenie w roku 2014 to 1680,00 zł, co daje miesięczną składkę odprowadzana przez korzystającego za wolontariusza wysokości 151,20 zł.

Opracowano na podstawie

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)

Stan prawny na 09.01.2014