Projekt POWRÓT

logo POWRÓT

O projekcie

 

Projekt „POWRÓT – wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz zawodowej osób bezdomnych w wieku 25-64 lat, wykluczonych społecznie, pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego, poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w okresie od 06.2016 do 05.2017r.
Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej, reintegracji społecznej i zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania 30 uczestników projektu.

Projekt zakłada uwzględnienie możliwości i potrzeb osób bezdomnych poprzez zapewnienie warunków sprzyjających poprawie ich sytuacji życiowej i podniesienie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez min. 8 uczestników projektu. Ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika projektu, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie 30 osób w procesie reintegracji społecznej i zawodowej poprzez realizację indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. Kompleksowe wsparcie poprzedzone będzie przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb i stworzeniem dla każdego Indywidualnego Planu Działania oraz Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej dwiema formami wsparcia, w tym co najmniej jedna będzie prowadzić do zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji społecznych lub zawodowych.

Zadania w projekcie obejmą rekrutację uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia.

Realizacja projektu przyczyni się do powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie i usamodzielnienia się oraz podjęcie zatrudnienia.
Kluczowym rezultatem projektu jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym i wzrostu szans na zatrudnienie i wyjście z wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Działania:
1. Rekrutacja uczestników projektu i przygotowanie Punktu Wsparcia
2. Indywidualne Plany Działania
3. Wsparcie interwencyjno-osłonowe
4. Wsparcie indywidualnego trenera-coacha
5. Integracja społeczno-zawodowa
6. Wsparcie edukacyjne
7. Wsparcie zdrowotne
8. Wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
9. Szkolenia zawodowe
10. Staże zawodowe.

Wartość projektu: 556 250 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 472 812,50 PLN
Środki krajowe: 45 097,50 PLN