Realizowane projekty

2014 rok

Razem – model wolontariatu na rzecz integracji uchodźców” projekt finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, z budżetu państwa oraz środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 503.801,16 PLN

Termin realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.

Cel projektu to budowanie modelu wolontariatu na rzecz integracji uchodźców, poprzez działania skierowane do uchodźców i społeczeństwa przyjmującego, poszerzające możliwość uczestnictwa cudzoziemców w życiu społecznym tj. audycje radiowe, teledysk. W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia dla cudzoziemców w Ośrodkach w Białej Podlaskiej (Recepcyjny Ośrodek dla Cudzoziemców), Kolonii Horbów, Lublinie. Bloki warsztatowe objęły naukę języka polskiego, zajęcia kulturowe, wyjścia indywidualne, spotkania integracyjne, szkolenia personelu.

OMNES GENTES – Integracja na Lubelszczyźnie” projekt finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu realizowany w 2013–2014 roku.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 466.723,30 PLN

Termin realizacji projektu: 1.05.2013 r. – 31.05.2014 r.

W ramach projektu odbyła się rekrutacja wolontariuszy w środowiskach OPT w Lublinie; szkolenia; zajęcia z edukacji międzykulturowej w szkołach i środowiskach akademickich, w Centrum Integracyjnym; wyjazdy szkoleniowo–integracyjne; event integracyjny (Miasteczko Integracyjne) dla OPT oraz społeczeństwa przyjmującego. Podczas eventu odbyły się spotkania, warsztaty, degustacja potraw „kuchnie świata” dyskusje oraz gry i animacje dla dzieci. W czasie trwania Miasteczka odbyły się także wydarzenia o charakterze otwartym.

OMNES GENTES – Integracja na Lubelszczyźnie” projekt finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa i środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu realizowany w 2014–2015 roku.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 535.171,20 PLN

Termin realizacji projektu: 1.06.2014 r.– 30.06.2015 r.

Cele projektu to zwiększenie akceptacji dla zjawiska migracji w społeczeństwie polskim, wzmocnienie aktywnego udziału zarówno obywateli państw trzecich, jak i społeczeństwa przyjmującego w procesie integracji, poprzez funkcjonowanie modelowej grupy integracyjnej dla OPT i społeczeństwa przyjmującego. W ramach projektu odbędzie się m.in. Gala OMNES GENTES w konwencji międzynarodowej z widowiskiem artystycznym przygotowanym przez OPT i artystów, Miasteczko Integracyjne.

Projekt „Gwiazdy Czeczenii dla Lublina 2014” realizowany w latach 2009-2013 finansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin (Wydział Kultury)i środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Całkowity koszt zadania: 11.275,00 PLN

Termin realizacji projektu: 14.02.2014 – 31.12.2014 r.

W ramach zadania zrealizowanozajęcia zespołu kultury czeczeńskiej, warsztaty dla zespołu, występy o charakterze kulturalnym na terenie miasta, udział zespołu w obchodach Dnia Uchodźcy (wydarzenie o charakterze integracyjnym), profesjonalną sesję zdjęciową zespołu „Gwiazdy Czeczenii”, działania na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego wśród mieszkańców miasta.

Druga szansa – młodzież dla wielokulturowego Lublina” projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 13.995,96 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości readaptacyjnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz przestępczością za pomocą twórczości artystycznej. Projekt dotyczy realizacji warsztatów artystycznych, wyposażenie w kompetencje społeczne i umiejętności niezbędne w codziennym funkcjonowaniu „na wolności” wychowanków Schroniska dla Nieletnich w Dominowie koło Lublina.

Wolontariat na rzecz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób osadzonych w zakładach karnych projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kwota dotacji: 15 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 1.04.2014 – 31.12.2014 r.

Projekt dotyczy realizacji zajęć terapeutycznych, których celem jest przygotowanie do wolności osób osadzonych w trzech placówkach penitencjarnych na terenie województwa lubelskiego (ZK Chełm, ZK Opole Lubelskie, AŚ Lublin). W ramach projektu realizowane są m.in. warsztaty, zajęcia dla skazanych, ścieżka indywidualnej asystencji.

Prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka” projekt finansowany przez Urząd Miasta Lublin i ze środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Łączny koszt przedsięwzięcia: 13.665,00 PLN

Termin realizacji projektu: 3.03.2014 r. – 30.11.2014 r.

Zadanie jest kontynuacją działań prowadzonych od 2006 roku, których celem jest wsparcie dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bronowice Stare, w tym działania profilaktyczne. W ramach projektu są realizowane m.in. wizyty streetworkerskie, praca w środowisku, działania animacyjne, regularne zajęcia w klubo-świetlicy, praca indywidualna.

Bronowicka Fiesta – uliczny Festiwal Talentów” projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin i ze środków własnych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Kwota dotacji: 12 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 1.02.2014 r. – 30.06.2014 r.

Celem zadania publicznego jest zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańców dzielnicy Bronowice Stare. Projekt dotyczy realizacji wydarzenia aktywizującego i integracyjnego pod nazwą: Uliczny Festiwal Talentów „Bronowicka Fiesta”. Odbędą się także warsztaty teatralno-wokalne, emisja reportażu na antenie rozgłośni radiowej, prezentującego zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w realizację przedsięwzięcia.