Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce

Projekt „Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Obszar realizacji: województwo małopolskie

Adresaci: Projekt skierowany jest seniorów – osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających pobudzaniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej małopolskich seniorów poprzez edukowanie, motywowanie i zaangażowanie 40 osób w wieku 60+ w przygotowanie i realizację akcji wolontariackich oraz upowszechnianie idei wolontariatu jako jednej z form działalności społecznej.

Działania: W ramach projektu zorganizowany zostanie Konkurs “DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!”

Konkurs skierowany jest do seniorów zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych (m.in.: małopolskie kluby seniora, małopolskie UTW, Centra Aktywności Seniora, organizacje senioralne) oraz do seniorów ze środowiska lokalnego, mieszkańców Małopolski, którzy chcą podjąć się realizacji akcji wolontariackiej pokazującej przede wszystkim własną aktywność, zaangażowanie i chęć działania.

Do konkursu mogą przystąpić grupy seniorów liczące 10 osób. Każda grupa powinna wskazać lidera grupy, który reprezentować będzie grupę w kontakcie z Organizatorem konkursu.

W ramach konkursu wyłonione zostaną 4 najwyżej ocenione projekty akcji wolontariackich. Wybranym grupom senioralnym (łącznie 40 seniorów) przyznane zostanie wsparcie merytoryczne oraz finansowe.

Wsparcie merytoryczne w postaci w:

 1. Szkoleń zakresu wolontariatu – 2 szkolenia (każde trwające 6h dydaktycznych, w okresie V-VII 2017r.) z wybranej przez seniorów tematyki zawierającej zarówno szkolenia o charakterze podstawowym, jak i zaawansowanym. Szkolenia realizowane w miejscowości, z której pochodzi grupa. Tematyka szkoleń (do wyboru):

 • “Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?” – szkolenie wprowadzające w tematykę wolontariatu, pozwoli poznać seniorom wolontariat współcześnie rozumiany, inaczej niż przez pryzmat prac społecznych.

 • “Ja jako wolontariusz – moje mocne i słabe strony” – szkolenie z zakresu spojrzenia na swoje zasoby, przyczyni się do zwiększenia wiedzy w zakresie własnych umiejętności i kompetencji, które można we właściwy sposób spożytkować w postaci wolontariatu.

 • „Wrażliwym być – czyli jak postępować z osobami niepełnosprawnymi?” – szkolenie przygotowujące do wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • „Wolontariat w szpitalach i hospicjach – jak radzić sobie z emocjami?” – szkolenie przygotowujące do pracy z osobami ciężko chorymi.

 • “Społeczny animator – wolontariat w kulturze” – szkolenie przygotowujące do wolontariatu w instytucjach kulturalnych/ bibliotekach itp.

 • „Wolontariat na sportowo – mój sposób na aktywność” szkolenie przygotowujące do wolontariatu na rzecz instytucji realizujących wydarzenia sportowe.

 • “Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi” – szkolenie przygotowujące do wolontariatu w placówkach działających na rzecz dzieci i młodzieży.

 • “Fabryka pomysłów – jak skutecznie i kreatywnie promować działalność woluntarystyczną?” – szkolenie uczące seniorów jak odpowiednio sformułować przekaz i jak dotrzeć z nim do właściwych odbiorców pomocy.

 • “Źródła finansowania działalności wolontariackiej” – szkolenie przygotowujące do szukania odpowiedzi na pytania: jak i gdzie szukać finansowania działalności nieformalnej?, w jakie inicjatywy można się włączać?, jak szukać sponsorów i grantodawców działalności wolontariackiej?

 • “Uczymy ratować – kurs pierwszej pomocy” – szkolenie bezwzględnie potrzebne wolontariuszom w każdym wieku i na każdym stanowisku, w każdym obszarze pomagania, szczególnie w wolontariacie świadczonym bezpośrednio na rzecz drugiego człowieka, często także chorego, niepełnosprawnego czy starszego.

 • ”Od pomysłu do realizacji, czyli jak przygotować akcję wolontariacką?” – szkolenie pokazujące, jak ustalić etapy akcji wolontariackiej, proces promocji akcji, sposób dotarcia do adresatów akcji, budżet akcji.

 1. Wyjazdu akcyjno–integracyjnego – 3-dniowy wyjazd do Zakopanego w okresie V-VI 2017 r. podczas którego uczestnicy wezmą udział w akcji sprzątania szlaków na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy będą mieć zapewnione: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, przejazd na trasie Kraków-Zakopane-Kraków, przejazdy po Zakopanem, zwrot kosztów dojazdu do/z Krakowa do miejsc zamieszkania, ubezpieczenie NNW oraz materiały niezbędne do realizacji akcji wolontariackiej na rzecz TPN np: rękawiczki, worki na śmieci itp.

 2. Warsztatów tematycznych przygotowujących do zorganizowania akcji wolontariackiej – 3 warsztaty (każde trwające 4h dydaktyczne) w okresie VI-IX 2017 r., w miejscowościach, z których będą wytypowane do udziału w konkursie grupy, w terminach ustalanych z liderami grup i coachami prowadzącymi zajęcia. Warsztaty będą z zakresu tematyki zgłoszonej przez grupy w formularzu zgłoszeniowym, adekwatne do potrzeb np. warsztaty teatralne, taneczne itp.

 3. Wizyty studyjnej do Warszawy – 3-dniowa wizyta w warszawskich placówkach aktywnie i systematycznie współpracujących z wolontariuszami-seniorami zrealizowana w okresie XI-XII 2017 r., podczas której uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z seniorami-wolontariuszami działającymi w różnego rodzaju placówkach np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ponadto podczas wizyty zaplanowano wyjście kulturalne np. do teatru. Uczestnicy zapewniony będą mieć: transport, nocleg, wyżywienie, przejazdy po Warszawie, wejścia do placówek odwiedzanych, ubezpieczenie NNW.

Wsparcie Finansowe:

Grupy seniorów wytypowane do udziału w realizację akcji wolontariackich otrzymają także wsparcie finansowe w wysokości 2500 zł na zakup niezbędnych do przeprowadzenia akcji materiałów. Akcje wolontariackie mogą zostać przeprowadzone w okresie IX-XI 2017 r.

Realizacja konkursu składa się z kilku etapów:

1.Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie: 15.03.2017-30.04.2017 r.

Uwaga: Rekrutacja do projektu została przedłużona do 14.05.2017 r.

Aby zgłosić grupę do udziału w konkursie należy zapoznać się z Regulamin konkursu oraz wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go:

 • elektronicznie na adres agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

 • pocztą tradycyjną (do 30.04.2017 r. liczy się data wpłynięcia) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul.Krasickiego 18, IIp., 30-503 Kraków

 • lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora (adres j.w).

2. Wyłonienie 4 projektów do realizacji, które uzyskają wsparcie merytoryczne oraz finansowe na przeprowadzenie akcji wolontariackiej – do 15.05.2017 r..;

3. Realizacja wsparcia merytorycznego w przygotowanie akcji wolontariackiej – maj-grudzień 2017 r.

Wybrane grupy otrzymają wsparcie merytoryczne (szkolenia, warsztaty, wyjazd oraz wizyta studyjna) poprzez przygotowanie grupy do realizacji planowanej akcji wolontariackiej i sfinansowanie jej niezbędnych elementów w wysokości 2500 zł. .

4. Realizacja przez grupy akcji wolontariackich – wrzesień-listopad 2017 r.

5. Wybór najlepszej akcji wolontariackiej – grudzień 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Wybrane grupy seniorów zapewnione będą mieć:

 • materiały dydaktyczne na szkolenia i warsztaty,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • nocleg, wyżywienia i przejazdy podczas wyjazdu do zakopanego oraz wizyty studyjnej do Warszawy,
 • zwrot kosztów dojazdu do Krakowa na wyjazdy.

 

KONTAKT
Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać u opiekuna merytorycznego projektu p. Agnieszki Iwan mailowo: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl lub telefonicznie: +48 577 472 451.

 

Poniżej znajdziecie Państwo aktualności z realizacji całości projektu:

http://wolontariat-malopolska.pl/znamy-zwyciezcow.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariac-viii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariack-vii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariacki-vi.html

http://wolontariat-malopolska.pl/relacja-z-akcji-wolontariackie-v.html

http://wolontariat-malopolska.pl/w-projekcie-rozwijamy-wolonta-ii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/w-projekcie-rozwijamy-wolontaria.html

http://wolontariat-malopolska.pl/konkurs-dzialaj-z-nami-senior-ii.html

http://wolontariat-malopolska.pl/dzialaj-z-nami-seniorami-przedlu.html

http://wolontariat-malopolska.pl/dzialaj-z-nami-seniorami-zaprosz.html

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.