Senior w akcji

Projekt „Senior w akcji – na wolontariat nigdy nie jest za późno” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.08.2016r. – 31.12.2015r.

Obszar realizacji: województwo Małopolskie

Adresaci: Projekt skierowany jest seniorów – osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Do projektu zakwalifikowanych może zostać 28 osób. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Cel projektu: Głównym celem projektu kształtowanie i rozwijanie postaw społecznych u 28 osób w wieku 60+ poprzez upowszechnianie idei wolontariatu i edukowanie, motywowanie i zaangażowanie ich w działalność woluntarystyczną. Cel ten będzie realizowany poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze wolontariatu wśród seniorów,
 • zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych,
 • podniesienie poziomu motywacji do podjęcia aktywności społecznej w formie wolontariatu u seniorów,
 • stworzenie możliwości osobom 60+ do wymiany doświadczeń i pomysłów w obszarze wolontariatu seniorów,
 • upowszechnienie idei wolontariatu jako formy aktywności społecznej wśród osób starszych.

Działania: W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:

1.WSPARCIE AKTYWNEGO SENIORA (WAS) – to kontynuacja działań aktywizujących, osoby w wieku 60+ do pracy społecznej w postaci wolontariatu, które uczestniczyły w projekcie „Senior z pasją” w roku 2015. Jest to możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu. Dla uczestników WAS przygotowano udział w szkoleniach oraz akcji społecznej.

Szkolenia– 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad-  średnio jedno  szkolenie w miesiącu, każde szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych, realizowane na   terenie Krakowa.
Tematyka szkoleń:

 • “Uczymy ratować – kurs pierwszej pomocy” – wiedza i umiejętności jakie są niezbędne, przydatne i bezwzględnie potrzebne wolontariuszom w każdym wieku i na każdym stanowisku, w każdym obszarze pomagania.
 • “Fabryka pomysłów – jak skutecznie i kreatywnie promować działalność woluntarystyczną?” – wiedza na temat umiejętności prawidłowego i skutecznego formułować przekazu i dotarciu z nim do właściwych odbiorców pomocy.”Od pomysłu do realizacji, czyli jak przygotować i sfinansować działania woluntarystyczne?” – metody i sposoby pozyskiwania środków pieniężnych na realizację własnych inicjatyw, w tym przypadku wolontariackich.

Akcja Społeczna Aktywnego Seniora  – działanie polegająca na bezpośrednim zaangażowaniu w  przygotowanie i realizację akcji społecznej wolontariuszy-seniorów. Podczas 3 dniowej wizyty studyjnej wolontariusze-seniorzy będą mieli szansę poczuć się w 100% wolontariuszami, którzy oprócz zaangażowania swojego wolnego czasu, chęci i motywacji będą mogli wykorzystać także zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę.

 • Czas – I połowa października 2016r. (3 dni),
 • Miejsce: Zakopane.

 

2. SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU (SSW) – kompleksowe przygotowanie osób w wieku 60+ do rozpoczęcia aktywności społecznej w postaci wolontariatu, poprzez udział w zajęciach edukacyjno-motywujących. Dla uczestników zaplanowano udział w szkoleniach oraz wizycie studyjnej do Warszawy (3 dniowa wizyta w warszawskich placówkach współpracujących z wolontariuszami-seniorami).

Szkolenia – 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad-średnio jedno szkolenie w miesiącu, każde szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych, realizowane na terenie Krakowa.                           Tematyka szkoleń:

 • “Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?”- współcześnie rozumiany wolontariat, sposoby pomagania innym, wolontariat formalny i nieformalny, przywileje
  i obowiązki wolontariusza, korzyści zdrowotne, społeczne i osobiste dla seniorów
  z pełnionej “pracy” w charakterze wolontariuszy.
 • “Ja jako wolontariusz – moje mocne i słabe strony” – moja wiedza, umiejętności, kompetencje – co umiem? co potrafię? jak mogę to wykorzystać? – asertywność – jak mądrze stawiać granice? – moje emocje i stres – jak sobie z tym radzić?
 • Szkolenie specjalistyczne – grupa zakwalifikowanych uczestników wybierze temat szkolenia. Propozycje tematyczne: „Wrażliwym być – czyli jak postępować z osobami niepełnosprawnymi”, „Wolontariat w szpitalach i hospicjach – jak radzić sobie z emocjami” , „Społeczny animator – wolontariat w kulturze”, „Wolontariat na sportowo – mój sposób na aktywność”, „Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.

Wizyta studyjna do Warszawy – wizyta w warszawskich placówkach aktywnie i systematycznie  współpracujących z wolontariuszami-seniorami.

 • Termin wizyty studyjnej: I połowa października 2016r.
 • Czas trwania: 3 dni
 • 3 spotkaniach, każdorazowo trwających około 3 godzin, składających się z trzech części: spotkania z seniorem, który opowie o swoich doświadczeniach, z koordynatorem wolontariuszy, który przedstawi zasady współpracy z seniorami -wolontariuszami oraz możliwością zobaczenia danej instytucji.
 • miejsca wizyt – placówki współpracujące z wolontariuszami – seniorami z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi itp. np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 • uczestnicy zapewnione będą mieć: zakwaterowanie, wyżywienia, dojazd do Krakowa, przejazd na trasie Kraków-Warszawa-Kraków, transport na miejscu, ubezpieczenie NNW.

Regulamin Senioralnej Szkoły Wolontariatu

Formularz zgłoszeniowy

3.FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ „SENIOR-SENIOROWI” – spotkanie kończące i podsumowujące działania projektowe dla uczestników WAS i SSW.

 • Termin – I połowa grudnia 2016r.,
 • Cel – możliwość integracji, wymiany doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie projektu spostrzeżeniami, inspiracjami, pomysłami na dalszą działalność wolontarystyczną wszystkich uczestników projektu tj. SSW i WAS.
 • Podczas forum nastąpi prezentacja, w dowolnej, wybranej przez grupę formie: multimedialnej, filmu, plakatu, komiksu, opowiadania itp. pomysłu na zaangażowanie w swoich środowiskach lokalnych.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Bartosz Rodacki – Koordynator projektu – krakow@wolontariat.org.pl

 Anna Rodacka – Opiekun merytoryczny – rodacka@wolontariat.org.pl, tel. 603334252

2015-04_asos_logo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.