ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, SENIORÓW, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ RODZIN NA TERENIE MIASTA CZERSK

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, ul. Al. H. Sienkiewicza 7/25 jako Partner GMINY CZERSK, ul. Kościuszki 27 realizują projekt

pt: „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH, SENIORÓW, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ RODZIN NA TERENIE MIASTA CZERSK”

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające opieki) i ich opiekunów oraz rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z obszaru objętego rewitalizacją.

Całościowa pomoc ukierunkowana będzie na proces prewencji instytucjonalizacji osób niesamodzielnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych tak, by mogły pozostać w środowisku lokalnym. Zostanie utworzone Centrum „Reaktywacja”. W ramach Centrum powstanie placówka wsparcia dziennego – usługa społeczna skierowana będzie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Punkt opieki dziennej – usługa społeczna skierowana do osób niesamodzielnych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi i asystenckimi, miejsce pobytu czasowego.

Efektem projektu będzie zwiększenie zakresu, podniesienie jakości dotychczasowych i prowadzenie nowych usług społecznych.

Cel główny: objęcie wsparciem osób niesamodzielnych i rodzin dysfunkcyjnych z obszaru Czerska objętego rewitalizacją.

Cele szczegółowe: podniesienie jakości usług społecznych, aktywizacja opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w procesie wychowania.

Działania: powołanie do życia placówki wsparcia dziennego oraz punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, uruchomienie wsparcia-doradztwa względem opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodziców dzieci, rozwój usługi społecznej – asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wartość projektu: 1 575 864,00

Wkład UE: 1 497 070,80

Budżet państwa: 157 586,40

CENTRUM
autor: