„Rozwój wolontariatu w Słupsku”

Założeniem projektu jest wzmocnienie wolontariatu jako szczególnie ważnej formy aktywności obywatelskiej, przyczyniającej się do rozwiązywania lokalnych problemów, rozwoju indywidualnego i społecznego mieszkańców Słupska, angażujących się działalność ochotniczą, promowanie pochwalnej formy spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia Biura Pośrednictwa Wolontariatu – (kluczowego miejsca dla ochotników, organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia).
Zamierzeniem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku jest także wsparcie osób zainteresowanych pracą ochotniczą, szczególnie dzieci i młodzież z miasta Słupska, podmioty organizujące wolontariat (szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne) oraz osoby bezpośrednio współpracujące i/lub zrządzające wolontariuszami – koordynatorów wolontariatu.

Fot. Pixabay
autor: Fot. Pixabay

Planowane działania projektowe:

a) przygotowanie i ogłoszenie Konkursu plastycznego dla wolontariuszy
Konkurs dla wolontariuszy ogłoszony będzie na Facebooku i niniejszej stronie w marcu 2018. Informacje o Konkursie przekażemy podczas zajęć edukacyjnych w szkołach oraz prześlemy drogą mailową do wszystkich podmiotów uczestniczących w zadaniu; przekażemy je także koordynatorom na spotkaniach seminaryjnych. W Biurze Pośrednictwa dla Wolontariuszy, w siedzibie Realizatora projektu, podczas spotkań, udzielania porad, prowadzonych konsultacji, także będziemy zachęcali do uczestnictwa w Konkursie.

Szczegółowe zasady oraz terminy pojawią się w Regulaminie, który udostępnimy za pomocą środków elektronicznych (strona www, FB, e-mail) oraz papierowych.
Uczestnictwo w Konkursie będzie dobrowolne dla wszystkich zainteresowanych. Tematyka będzie dot. wolontariatu, szeroko rozumianego, z uwzględnieniem różnych rodzajów i form pracy ochotniczej oraz nawiązania do jego wieloletniej historii – w końcu ta forma aktywności towarzyszy nam od setek lat.

b) prowadzenie Biura Pośrednictwa dla Wolontariuszy
Przez cały czas trwania projektu będziemy prowadzili Biuro Pośrednictwa dla Wolontariuszy, w którym nieodpłatnie, będą mogli uzyskać porady nt. wolontariatu wolontariuszy, potencjalni ochotnicy, opiekunowie Klubów Wolontariusza- koordynatorzy wolontariatu, przedstawiciele ngo, instytucji publicznych oraz szkół, a także wszyscy mieszkańcy Słupska.
Tematyka porad i konsultacji będzie obejmowała wszelkie kwestie związane z wolontariatem: aspekty formalno –prawne świadczenia pracy ochotniczej oraz korzystania z pracy wolontariusza, nawiązywanie współpracy z podmiotem na rzecz którego wolontariusz chce pracować, pomoc w znalezieniu wolontariusza organizacjom pozarządowym/instytucjom, pomoc w prowadzeniu dokumentacji wolontariusza itp.
W ramach prowadzenia działalności Biura przeprowadzone będą następujące działania:
– prowadzenie poradnictwa dla ww. osób , 5 dni w tygodniu w formie mailowej, telefonicznej oraz osobiście,
– udzielanie konsultacji związanych z bieżącą współpracą z wolontariuszami dla koordynatorów wolontariatu,
– prowadzenie rejestru porad i konsultacji – wyszukiwanie, gromadzenie i przedstawianie ofert pracy dla wolontariuszy,
– pomoc w znalezieniu miejsca pracy ochotniczej dla osób zainteresowanych oraz kontaktowanie ich z odpowiednimi podmiotami zgodnie z wcześniej przeprowadzoną rozmową,
– przygotowanie dokumentacji do prowadzenia spotkań zespołu ds. projektu, list obecności, zgody na fotografowanie,
– opracowanie Regulaminu Konkursu Plastycznego oraz formularzy zgłoszeniowych do projektu,
– monitorowanie pracy wolontariuszy (karty aktywności),
– udzielanie informacji nt. oferty projektowej, gromadzenie zgłoszeń do poszczególnych działań,
– kontakt z uczestnikami projektu.

c) przeprowadzenie cyklu spotkań szkoleniowo – warsztatowych i wymiany doświadczeń dla koordynatorów wolontariatu
Przeprowadzimy 4 spotkania, każde po 4 h,w których wezmą udział przedstawiciele ngo/szkół/instytucji publicznych  z Miasta Słupska.
Spotkania będą dotyczyły następujących tematów:
1. Aspekty formalno – prawne wolontariatu (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku, dokumentacja niezbędna w pracy z wolontariuszami, porozumienia wolontariackie)
2. Jak pracować z ochotnikami – przykłady dobrych praktyk i realizacji inicjatyw wolontarystycznych
3. Pisanie projektów – pozyskiwanie małych grantów na prowadzenie działań na rzecz lokalnych społeczności ( + źródła finansowe)
4. Komunikacja, zarządzanie i współpraca- praktyczny poradnik koordynatora wolontariatu.
5. Rządowy Program Polski Korpus Solidarności – Rozwój Wolontariatu w Polsce – Założenia (kwestie poruszane – uzupełniane na każdym z 4 spotkań).

d) przygotowanie zajęć edukacyjnych nt. wolontariatu w placówkach oświatowych
Planujemy uczestnictwo min. 150 osób w zajęciach nt. wolontariatu. Będą to dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Program zajęć:
1.Idea wolontariatu – definicja + obszary działania.
2.Zmiana postrzegania wolontariatu na przestrzeni lat: filantropia, pomocniczość, działalność charytatywna, wolontariat.
3.Kto może być wolontariuszem i gdzie można świadczyć taką pracę?
4. Przykładowe działania wolontarystyczne jakie może przeprowadzić ochotnik-indywidualnie lub zespołowo.
5.Korzyści dla Wolontariusza oraz dla Korzystającego z jego pracy – czemu warto działać na rzecz innych?
6.Zachęcenie do uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pod hasłem „Wolontariat wczoraj-dziś-jutro” w kontekście 100 lecie odzyskania niepodległości, ukazania różnego oblicza wolontariatu na przestrzeni lat.
Celem zajęć jest wzmocnienie wolontariatu oraz zwiększenie wiedzy i świadomości nt. aktywności ochotniczej wśród słupskich dzieci i młodzieży skutkującej większą liczbą wolontariuszy pracujących na rzecz osób/podmiotów potrzebujących wsparcia oraz wzmocnienia potencjału młodych ludzi w zakresie indywidualnych i społecznych kompetencji.
Każde zajęcia będą trwały po 2 h.

Czas trwania projektu: od 1 lutego 2018  do 30 czerwca 2018

Finansowanie: Miasto Słupsk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku