Zrealizowane projekty

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SŁUPSKU REALIZOWAŁO NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

PROGRAM POMOCOWY:

Projekt „Kluby Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego”

Celem projektu było stworzenie osobom opuszczającym zakład karny warunków dla wzajemnego wsparcia, samoorganizowania się oraz świadczenia usług wolontarystycznych jako jednej z metod resocjalizacji i reintegracji społeczno-zawodowej.
Sponsor: Gmina Miejska Słupsk

REALIZOWANY W 2006 ROKU

Projekt „Wolontariat nakręca mnie”

Celem głównym projektu było promowanie i włączanie wolontariatu w działania w zakresie integracji osób niepełnosprawnych, rozbudzenie w młodzieży zainteresowania działalnością prospołeczną. Kolejnym celem projektu było przygotowanie wolontariuszy do bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt pośrednio przyczynił się do aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych .

Sponsor: Gmina Miejska Słupsk, PFRON
REALIZOWANY W 2009 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

PROGRAM KULTURALNY:

Projekt „Kulturalna Młodzież”

Centrum Wolontariatu od kilku lat realizuje różnorodne projekty kulturalne, które są adresowane do dzieci i młodzieży z terenu miasta Słupska i okolic. Aktualnie realizowanym przedsięwzięciem jest projekt „Kulturalna młodzież”. Projekt ten jest kontynuacją działań rozpoczętych we wrześniu 2005 roku przez młodzież w ramach projektu „Uczymy się i działamy wspólnie”. Realizatorami projektu będą pracownicy Ośrodka Teatralnego „Rondo” i Centrum Wolontariatu. Działania projektowe mają na celu przede wszystkim wzrost aktywności społecznej młodzieży w środowisku lokalnym.
Sponsor: Gmina Miejska Słupsk, Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

REALIZOWANY W 2006 ROKU

Projekt „Mogę Wszystko”

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi oraz zapobieganie pogłębianiu się bezradności i braku samodzielności tych osób poprzez angażowanie ich w działania na rzecz swoją i środowiska lokalnego. Cele szczegółowe to: rozwijanie zainteresowań uczestników projektu, propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, integracja we wspólnym przedsięwzięciu, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny, zwiększenie wiary we własne możliwości, poznanie swoich możliwości psychofizycznych, przełamanie barier komunikacyjnych, tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich.
W ramach projektu prowadzone będą warsztaty fotograficzne, teatralne oraz na temat promocji idei wolontariatu. Podczas realizacji projektu zorganizowanych zostanie także kilka imprez integracyjnych oraz Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Sponsor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

REALIZOWANY W 2006 ROKU

Projekt „Usłysz nas!”

Projekt miał na celu propagowanie podejmowania aktywności na rzecz osób potrzebujących i promocję idei wolontariatu. Realizacja projektu miała wzmocnić w uczestnikach projektu i ich rówieśnikach chęć pomocy innym oraz chęć pełniejszego uczestnictwa w życiu nie tylko szkoły ale i środowiska lokalnego. Projekt miał ukazać także, iż osoby niepełnosprawne również mogą zostać wolontariuszami.

Sponsor: Unia Europejska w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Gmina Miejska Słupsk

REALIZOWANY W LATACH 2007-2008

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „Wolontariat w kulturze”

Był to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Słupska. Głównym celem projektu była promocja wolontariatu w wymiarze artystyczno-plastycznym wśród młodzieży szkolnej z miasta Słupska. Głównym zamierzeniem było zainteresowanie dzieci i młodzieży do podjęcia pracy wolontarystycznej w obszarze kultury.

Sponsor: Gmina Miejska Słupsk, sponsor biznesowy

REALIZOWANY W 2010 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY:

Projekt „Kalendarz Działkowca”

Głównym celem projektu jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi oraz zapobieganie pogłębianiu się bezradności i braku samodzielności tych osób poprzez angażowanie ich w działania na rzecz swoją i środowiska lokalnego. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty fotograficzne i edukacyjne z zakresu przyrody a także założony zostanie ogródek warzywno – kwiatowy przy Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie także szereg imprez integracyjnych oraz Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Sponsor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Unia Europejska

REALIZOWANY W LATACH 2006 – 2007

Projekt „Młodzieżowy Klub Wolontariusza – nowa jakość edukacji i wychowania młodzieży”
Projekt jest promocją sprawdzonych dobrych praktyk w tworzeniu lokalnych i regionalnych inicjatyw wolontarystycznych, wdrażaniu modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego, co Zakłada wspieranie istniejących już Młodzieżowych Klubów Wolontariusza oraz powoływanie nowych ośrodków (klubów i biur wolontariatu, inicjatyw społecznych) aktywności społecznej w środowiskach lokalnych. Działania projektowe zakładają tworzenie Młodzieżowych Klubów Wolontariusza, w celu kształtowania prospołecznych postaw wśród młodzieży, wymiany doświadczeń w zakresie wolontariatu, wzmocnienia współpracy i koordynacji Regionalnej Sieci Wolontariatu. Głównym celem realizowanego zadania jest zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie modelu wspierającego wolontariuszy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na rzecz grup osób potrzebujących wsparcia ze środowisk wiejskich i małych miast. Stworzenie warunków do rozwoju i wzmocnienia Regionalnej Sieci Wolontariatu na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego
Sponsor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Kompania Piwowarska w ramach kampanii społecznej „Warto być za!”

REALIZOWANY W LATACH 2006 – 2007

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „ACTIV – aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu”

Założeniem projektu było budowanie szerokiej koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu, wspieranie instytucji pomocowych, edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w środowiskach lokalnych. Wzmocnienie Regionalnej Sieci Wolontariatu i ruchu wolontarystycznego w małych społecznościach, rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną i sektorem prywatnym, wspieranie istniejących już klubów wolontariusza oraz powoływanie nowych ośrodków np. punktów pośrednictwa pracy dla wolontariuszy, wdrażanie specjalistycznych programów wolontarystycznych w szkołach, domach kultury, instytucjach pomocy społecznej.

Sponsor: Unia Europejska, Wojewoda Pomorski

REALIZOWANY W 2008 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „Od pomysłu do realizacji”

Celem projektu było zwiększenie efektywności i umiejętności zarządzania wolontariatem w organizacjach, instytucjach, szkołach i przygotowanie wolontariuszy do podjęcia pracy. Przeszkolone osoby wydajnie wpłynęły na wzrost zainteresowania wolontariatem w swoich społecznościach. Co ważne, dzięki spotkaniom, szkoleniom i seminarium, na których spotykały się osoby pełniące funkcje koordynatorów wolontariuszy, umożliwiona została wymiana doświadczeń i zbudowanie partnerstwa pomiędzy koordynatorami. Młodzieżowi liderzy/animatorzy i wolontariusze włączeni zostali we wspólne podejmowanie decyzji, określanie podziału zadań.

Sponsor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO, Samorząd Województwa Pomorskiego, Gmina Miejska Słupsk

REALIZOWANY W LATACH 2009-2010

Zobacz opis zrealizowanych działań TUTAJ i TUTAJ
PROGRAM EDUKACYJNY:

„Szkolny Klub Wolontariusza”

Program realizowany ze środków Regionalnego Centrum Wolontariatu. Zakłada on utrzymywanie stałej współpracy z istniejącymi klubami wolontariusza, merytoryczne wsparcie klubów oraz promocję idei Wolontariatu w szkołach. Działania realizowane w ramach programu wpływają na poprawę kultury życia szkolnego, zwiększają wewnętrzną integrację społeczności szkolnej a także przeciwdziałają zachowaniom patologicznym poprzez aktywność wolontarystyczną.

REALIZOWANY STALE

„Równać Szanse ” – program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w którym Centrum Wolontariatu jest lokalnym partnerem.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). O dofinansowanie projektów, adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół średnich, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne oraz grupy nieformalne z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. W ramach programu organizowane są Regionalny Konkurs Grantowy oraz Regionalne Forum Edukacyjne.
Sponsor: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Program „Równać Szanse” powstał w 2001 roku. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku obsługuje konkurs grantowy dla województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego od 2004 roku. Forum Edukacyjne organizowaliśmy w latach 2005 -2008.

„Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy” – projekt partnerski Sieci Centrów Wolontariatu.

Celem projektu jest podwyższanie jakości usług świadczonych przez Placówki Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej (PPPW) a także podwyższanie kwalifikacji ekspertów z Regionalnych Centrów Wolontariatu oraz instytucji pomocy społecznej. W tym pośredników PPPW którzy przygotowywali i włączali w wolontariat młodzież i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Sponsor: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZOWANY W LATACH 2007-2008

Zobacz opis zrealizowanych działań

„Klub net” – międzynarodowy program klubów uczniowskich.

Cztery fundacje partnerskie – Fundacja im. Roberta Boscha, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Niemiecka Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – połączyły swoje siły by wesprzeć młodych ludzi, którzy chcą coś samodzielnie zmienić w swojej szkole, w miejscowości rodzinnej oraz wziąć udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieżowych – uczniowskich projektach oraz seminariach. Klub-netowy klub uczniowski funkcjonuje dzięki współpracy między szkołą, w której istnieje, a organizacją pozarządową, która go koordynuje jako projekt w ramach programu klub-net.

Młodzież rozszerza swoje kompetencje międzykulturowe oraz uczy się jak przeprowadzić międzynarodowy projekt. Podczas intensywnej współpracy zostają przełamane bariery językowe i stereotypy, a w ich miejsce powstają różnorodne pomysły na wspólne projekty i spotkania – zaczynając od niemiecko-czeskiej książki kucharskiej, poprzez festiwal muzyczny polskich i niemieckich zespołów uczniowskich aż po międzynarodową obóz przetrwania. Biorąc pod uwagę codzienność szkolną i bariery językowe, realizowanie tych pomysłów nie zawsze jest łatwe. Jednakże dzięki wsparciu nauczycieli, pracowników socjalnych i pomocy fundacji młodzież uczy się rozwiązywać problemy oraz przezwyciężać trudności.
Sponsor: Fundacja Roberta Boscha

Projekt „Gotowanie w praktyce”

Celem projektu była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi oraz zapobieganie pogłębianiu się bezradności i braku samodzielności tych osób, a także włączenie ich do aktywnego życia w społeczeństwie. Głównymi działaniami była nauka gotowania.

Sponsor: Unia Europejska

REALIZOWANY W 2008 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „Wolontariat mnie nakręca”

Projekt edukacyjny skierowany do: wolontariuszy, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych (szkół, bibliotek, domów kultury i in.), instytucji pomocowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, osób zainteresowanych rozwijaniem i wzmacnianiem ruchu wolontarystycznego.

Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej młodzieży w środowisku lokalnym poprzez stworzenie warunków do realizacji młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych i rozwoju ruchu wolontarystycznego w lokalnych i regionalnych społecznościach.

Sponsor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO, Samorząd Województwa Pomorskiego

REALIZOWANY W LATACH 2008-2009

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „Wspieranie idei wolontariatu poprzez zorganizowanie i prowadzenie klubu wolontariatu”

Realizowany na terenie Gminy Smołdzino. Główną grupą odbiorców była młodzież szkolna przygotowywana do roli wolontariuszy. Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie Klubu Wolontariusza.

Sponsor: Gmina Smołdzino

REALIZOWANY W 2009 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA:

Projekt „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie” w ramach programu „Łączymy Pokolenia” Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii

Założeniem projektu była współpraca międzypokoleniowa pomiędzy dziećmi i młodzieżą a osobami starszymi. Projekt przyczynił się do zmiany negatywnego widzenia seniorów, łamał negatywne stereotypy, które wiążą się z osobami starszymi. Wspólne spotkania młodzieży z seniorami służyły międzypokoleniowej wymianie doświadczeń oraz wzajemnemu poznaniu juniorów i seniorów. Spotkania zmieniły sposób myślenia młodszych uczestników o ludziach starszych, ukształtowały w nich postawę otwartości na drugiego człowieka bez względy na jego wiek, uczyły tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

Sponsor: Fundacja PZU, Akademia Rozwoju Filantropii

REALIZOWANY W LATACH 2006-2007

Zobacz opis zrealizowanych działań

Projekt „Dziadki – dziatkom, dziatki – dziadkom”

Projekt miał przyczynić się do zmiany negatywnego stereotypu i postrzegania osób starszych. Podczas realizacji tego zadania młodsi i starsi odkryli, co ich łączy, co różni, a jakie cechy są niezależne od wieku. Projekt uwolnił uczestników od stereotypów i ułatwił spojrzenie na siebie nawzajem z większą otwartością, nauczył wrażliwości i tolerancji.

Sponsor: Wojewoda Pomorski, Gmina Miejska Słupsk

REALIZOWANY W 2010 ROKU

Zobacz opis zrealizowanych działań

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA:

Program „Wolontariat Biznesu”

Misją programu jest budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, poprzez aktywne włączenie firm i jej pracowników w życie społeczności lokalnych, co sprzyja jednocześnie wzmocnieniu kultury korporacyjnej przedsiębiorstw, umacnianiu ich pozytywnego wizerunku na zewnątrz, jak i wśród pracowników. CELE: propagowanie idei profesjonalnego wolontariatu poprzez kierunkową rekrutację, dobór i szkolenie wolontariuszy, a także koordynację ich działań ukierunkowaną i zgodną z potrzebami odbiorców, poszerzanie zakresu usług oferowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, rozwój lokalnych społeczności i wzmacnianie więzi lokalnych poprzez kreowanie aktywności społecznej i odpowiedzialności, zapewnienie otwartości służby wolontariackiej dla osób o różnym statusie społecznym i umożliwianie im podejmowania świadomych działań na rzecz innych w charakterze wolontariuszy.

Zobacz opis zrealizowanych działań


JEDENASTA EDYCJA  KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU”2011


OD POMYSŁU DO REALIZACJI 2011


REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011


II RAJD PIESZY WOLONTARIUSZY 2011


WOLONTARIAT W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
 

EUROPEJSKI ROK WOLONTARIATU 2011


BANK INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH 2011


WOLONTARIAT ROZMAITOŚCI


AKTYWNI W DZIAŁANIU


PRZEPROWADZONE INICJATYWY WOLONTARYSTYCZNE

„ROZWÓJ WOLONTARIATU – AKTYWNI W DZIAŁANIU”


PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM


REGIONALNY KONKURS GRANTOWY


REWITALIZACJA TRAKTU


„ROZWÓJ WOLONTARIATU W SŁUPSKU”


<a href=”http://wolontariat.org.pl/repository/RCW%20Slupsk/projekty%20zrealizowane/stawiam%20na%20wolontariat%202011.pdf

 

Sprawozdanie z IV Rajdu