Rewitalizacja Traktu Książęcego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku podjęło współpracę z Urzędem Miasta Słupska przy realizacji projektu którego krótki opis znajdziecie tutaj.

Projekt pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 47 205 407,30 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie EFRR : 31 800 674,01 zł. Okres realizacji VI.2010 – III.2014.
Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na rewitalizację zdegradowanego obszaru miejskiego mającą na celu ożywienie społeczno – gospodarcze tego obszaru, a także działania zmierzające do ożywienia aktywności ludności zamieszkującej obszar poprzez redukcję bezrobocia, wspieranie inicjatyw gospodarczych, wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty profilaktyczno – wychowawcze, których celem będzie pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
W projekt zaangażowało się 15 wspólnot mieszkaniowych. Umowy partnerskie z miastem podpisały również organizacje pozarządowe – Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz Centrum Wolontariatu. W związku z faktem, iż teren objęty projektem charakteryzuje się wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń, w projekt zaangażowała się także Komenda Miejska Policji, która uznała za niezwykle istotne dotarcie do większości osób zamieszkujących rejon z działaniami prewencyjnymi.
W trakcie trwania projektu przebudowano ul. Starzyńskiego, przejście podziemne pod ul. Anny Łajming, Skwer im. Pierwszych Słupszczan oraz wbudowano kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Niedziałkowskiego i Krasińskiego. W efekcie realizacji projektu zmodernizowano również 15 budynków zabytkowych kamienic, które należą do wspólnot mieszkaniowych będących partnerami Miasta. Przebudowano również deptak przy ul. Wojska Polskiego, zagospodarowano teren tzw. ,,podwórka kulturalnego”, wybudowano Pracownię Ceramiczną oraz Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku. W obecnej chwili trwają prace budowlane przy Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej oraz prace przy rozbudowie Teatru Rondo.
Przeprowadzono również szereg działań w ramach instrumentu elastyczności tj. zajęcia kuglarskie, szczudlarskie, ceramiczne i arteterapii, mediacje, naukę języków obcych. Do końca trwania projektu zorganizowane zostaną również: festiwal teatrów, zajęcia sportowo – rekreacyjne, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów ze szkół i mieszkańców z obszaru rewitalizowanego, nauka sztuk walki, warsztaty tańca nowoczesnego, fotograficzne i teatralno – taneczne,