„Sprężyna” – Współpraca z MOPR w Słupsku

Miasto Słupsk/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku realizują projekt „Sprężyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 6: Integracja
Działanie 6.2. :Usługi Społeczne
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Wartość projektu: 418 156,29 zł
Dofinansowanie z UE: 376 340,66 PLN
Cel: zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
Okres realizacji projektu: 2022-10-01 – 2023-06-30
Grupa docelowa:
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z
niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.
Działania:
• praca z rodziną i dziećmi, opracowywanie i monitoring ścieżek reintegracji
• rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
• warsztaty edukacyjne dla rodziców zastępczych
• wsparcie psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej
• działania aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży
• wyposażenie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w kompetencje społeczno-zawodowe
Efekty:
Projekt wpłynie na rozwój rodzinnych form Pieczy Zastępczej. Sześć rodzin zakwalifikowanych zostanie do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych tworząc 6 miejsc dla dzieci w pieczy. Istniejące formy rodzinnej pieczy zastępczej będą nadal funkcjonowały, wzmocnione i wyposażone w nowe kompetencje. Działania przyczynią się do podtrzymania gotowości do sprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi w pieczy mimo wielu trudności i obowiązków. Rodziny Zastępcze nie będą się wypalały i w dalszym ciągu będą zapewniały miejsca w rodzinnej pieczy. Umocnią się więzi pomiędzy Rodzicami Zastępczymi a wychowankami, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w jakości sprawowanej pieczy zastępczej. Wzrost kompetencji społecznych dzieci, wyrównywanie ich braków edukacyjnych nabytych w rodzinach naturalnych, wsparcie specjalistów ,będzie miało wpływ na lepsze funkcjonowanie Rodzin Zastępczych, Rodziny Zastępcze będą mniej narażeni na kryzys w ich funkcjonowaniu. Usamodzielniani nabędą nowe kompetencje, które ułatwią start.